Psykologtjänster

Psykologtjänster

Vi på Sens Care erbjuder psykologtjänster inom flera områden och vår målsättning är att alltid leverera med hög kvalité. Därför ställer vi höga krav på att våra psykologer har verifierad kompetens samt arbetar utifrån vetenskapligt beprövade metoder.

Tjänster inom flera områden

Sens Cares psykologverksamhet spänner över flera områden där psykologisk kompetens efterfrågas. 

Våra psykologtjänster (som du läser mer om längre ner):

  • Psykologiska utredningar
  • Handledning
  • Personalrekrytering
  • Utbildningar och föreläsningar
  • Riskbedömningar
Erfarenhet & kompetens

Vår målsättning är att alltid leverera tjänster med hög kvalité. Därför ställer vi på Sens Care höga krav på att våra psykologer har verifierad kompetens samt arbetar utifrån vetenskapligt beprövade metoder. Psykologerna ingår i varierande sammanhang där god anpassning till kundens krav och andra människor är ett måste för ett gott resultat, därför lägger vi tonvikt på erfarenhet och social kompetens.

Hög kvalitet med rätt matchning

För att du som samarbetspartner ska få ett så professionellt bemötande som möjligt organiseras verksamheten av en legitimerad psykolog och samordnare med lång erfarenhet av såväl ledning som de områden vi verkar inom. Det gör att vi kan matcha dina behov på bästa sätt och arbeta effektivt och ändamålsenligt. Vår samordnare ansvarar för bland annat kunddialog, rekrytering och kvalitetssäkring.

Dina behov och önskemål är viktiga

Du som samarbetspartner är viktig för oss! Vi gör allt vi kan för att hjälpa till att tillgodose dina behov och önskemål.

Våra psykologinsatser startar alltid nya uppdrag med stor lyhördhet för uppdragsgivarens frågor och problembeskrivningar. Att hålla en ömsesidigt öppen och förtroendefull dialog under hela processen är en förutsättning för ett lyckat samarbete. Vi dokumenterar, återkopplar och följer kontinuerligt upp vårt arbete som ett led i en långsiktig kvalitetssäkring och förbättringsarbete.

Psykologiska utredningar
Skolpsykologisk utredning

En psykologutredning är aktuell när skolan ser eller misstänker att det finns risk för att en elev inte uppnår kunskapsmålen och att svårigheterna inte löses inom den löpande pedagogiska verksamheten. Svårigheterna kan vara kopplade till inlärning, bristande koncentration och uppmärksamhet eller beteendeproblem.

Psykologen utför bland annat allmänintellektuell funktionsbedömning, bedömning av neuropsykologiska funktioner och skattning av adaptiva färdigheter. Resultatet redogörs i ett utlåtande med tydliga rekommendationer, som delvis kan innefatta stöd och anpassning i skolmiljön och/eller vidare psykiatrisk utredning.

Neuropsykologisk och neuropsykiatrisk utredning

En psykologutredning utgår ofta från en specifik frågeställning eller beskriven problematik. Det kan röra sig om komplexa beteendeavvikelser som pågått och dokumenterats under flera år, där tidigare insatser varit verkningslösa, och behovet av en djupare kartläggning är nödvändigt för att nå förändring.

Psykologen utför bland annat allmänintellektuell funktionsbedömning, bedömning av neuropsykologiska funktioner, personlighetsbedömning och risk- respektive skyddsfaktorer. Utlåtandet belyser klientens problematik och styrkor utifrån de områden som undersöks. Utifrån eventuell diagnos redovisas kvalificerade slutsatser och rekommendationer, som ligger till grund för vidare stöd- eller behandlingsinsatser.

Handledning

Sens Care erbjuder erfarna handledare med kompetens att skräddarsy upplägg efter just dina behov. De områden för handledning som vi arbetar inom är:

  • Chefshandledning
  • Grupphandledning
  • Handledning för arbetsgrupper verksamma mot personer/klienter med diagnoser
  • Handledning för personal i skolor

Handledningens uppdrag och karaktär utformas alltid i dialog med uppdragsgivaren. Genom tydlig information uttrycks tankar, problembeskrivningar, konkreta och önskade resultat av kommande intervention. Detta underlag utgör grunden för uppdraget och möjliggör kvalitetssäkring av processen och vidare av uppdragsgivarens önskade resultat. Ett kontinuerligt informationsutbyte mellan handledare/psykolog och uppdragsgivare rekommenderas, då återkopplingen är en del av kvalitetssäkringen.

I kontakt med individ eller grupp bearbetas alltid individen/gruppens förväntningar på handledning, gruppens förväntningar på organisationen, uppdragsmedvetenhet, arbetsmiljö, ledarstruktur, motivation till förändring och arbetsuppgifter, förståelse av arbetsbeskrivning med mera.

Personalrekrytering

Vi hjälper företag och organisationer med psykologisk metod och kompetens vid rekrytering av chefer och andra personalgrupper. Genom bland annat personlighetsbedömningar, fördjupande psykologiska samtal och kognitiva funktionsbedömningar finner vi goda matchningar utifrån uppdragsgivarens önskan och krav.

Den psykologiska rekryteringsprocessen sker utifrån vetenskapligt beprövade metoder inom samtliga områden. Bedömningen ges i form av skriftligt utlåtande och även som muntlig återgivning med såväl uppdragsgivare som arbetssökande.

Utbildningar och föreläsningar
Hot och våld

Utbildningen ”Att bemöta hot och våld i arbetsmiljön” riktar sig till de personalgrupper som ofta möter personer som på ett eller annat sätt uppträder aggressivt och hotfullt. Till exempel grupper inom socialtjänst, skola, omsorg och sjukvård. Vår utbildning ger en ökad känsla av trygghet i yrkesutövningen med fördjupade kunskaper i att bemöta och hantera våld och kunskaper om vad lagen ger den enskilde för rättigheter.

De teman som ingår i utbildningen är; psykologiskt bemötande, juridiska frågeställningar samt uppföljning och utformning av den fysiska arbetsmiljön. Under de olika avsnitten ges ett stort utrymme för frågor, diskussioner och utbyte av erfarenheter.

Utbildningen ges under en heldag och beställaren tillhandahåller lämplig lokal, som gärna får ligga i anslutning till arbetsplatsen då vissa avsnitt är direkt hänförliga till denna.

Psykiatriska diagnoser

Föreläsningarna om autism, intellektuell funktionsnedsättning, adhd och personlighetssyndrom vänder sig till personalgrupper som i sitt vardagliga yrkesutövande kommer i kontakt med olika diagnosgrupper och behöver kompetensutveckling.

Vi är övertygade om att fördjupad kompetens avseende psykiatrisk diagnostik ger möjlighet till ett mer professionellt bemötande och därigenom mer framgångsrikt yrkesutövande.

Riskbedömning

Bedömning av risk för framtida våld och farlighet samt riskanalyser.

Kontakt

Välkommen att anlita oss!

För mer information och dialog, kontakta någon av våra konsultchefer på: 08-741 13 90 eller bemanning@senscare.se